Gọi (S) là tập hợp các số phức (z) thỏa mãn (left| {z – 2} right| = sqrt 3 ) và (left( {z + 2i – 3} right)left( {overline z  – 1} right)) là số thuần ảo. Tính tổng các phần thực của các số phức trong (S).  – Sách Toán

Gọi (S) là tập hợp các số phức (z) thỏa mãn (left| {z – 2} right| = sqrt 3 ) và (left( {z + 2i – 3} right)left( {overline z  – 1} right)) là số thuần ảo. Tính tổng các phần thực của các số phức trong (S).  – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ