if you think it is an informal environment, call before and askCâu hỏi: (45)…………….. A. When B. Regardless C. Moreover D. Therefore   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH Đáp án đúng: B When: khi Regardless: Bất kể thế nào, không để ý […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ