Women should notwearing too much jewelry or make up. Men shouldCâu hỏi: (44)……………… A. avoid B. suggest C. enjoy D. mind   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH Đáp án đúng: A Avoid (v) tránh Suggest (v) gợi ý Enjoy (v) thích […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ