Mạch nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở thuần R, cuộn dây có độ tự cảm L


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Xét đồ thị tại (t=0)

({u_{RL}}left{ {begin{array}{*{20}{c}}
{{U_{0RL}} = sqrt 6  cdot x}\
{{varphi _{uRL}} = 0}
end{array}} right.{u_{RC}}left{ {begin{array}{*{20}{c}}
{{U_{0RC}} = 2x}\
{{varphi _{uRC}} =  – frac{{5pi }}{{12}}}
end{array}} right.)

Dựa trên giản đồ vector Fresnel :  

+ Định lý hàm cos: ({{left( {{U}_{L}}+{{U}_{C}} right)}^{2}}=U_{RL}^{2}+U_{RC}^{2}-2{{U}_{RL}}{{U}_{RC}}cos left( frac{5pi }{12} right))

(Rightarrow {{text{U}}_{text{L}}}+{{text{U}}_{text{C}}}=sqrt{4+2sqrt{3}})

(+text{S}=frac{1}{2}*sqrt{6}*2*sin left( frac{5pi }{12} right)=frac{1}{2}*{{text{U}}_{text{R}}}left( {{text{U}}_{text{L}}}+{{text{U}}_{text{C}}} right))

(Rightarrow {{text{U}}_{text{R}}}=sqrt{3},{{text{U}}_{text{L}}}=sqrt{3},{{text{U}}_{text{C}}}=1)

(Rightarrow {{Z}_{L}}=text{R},{{Z}_{C}}=frac{text{R}}{sqrt{3}}Rightarrow {{Z}_{L}}{{Z}_{C}}=frac{{{text{R}}^{2}}}{sqrt{3}}Rightarrow frac{{{text{R}}^{2}}text{C}}{2~text{L}}=frac{sqrt{3}}{2})

+ Khi ({{omega }_{2}}) thì ({{text{U}}_{text{cmax}}}Rightarrow {{left( frac{text{U}}{{{text{U}}_{text{Cmax}}}} right)}^{2}}=1-{{left( 1-frac{{{text{R}}^{2}}text{C}}{2~text{L}} right)}^{2}}Rightarrow {{text{U}}_{text{cmax}}}=frac{text{U}}{sqrt{1-{{left( 1-frac{{{text{R}}^{2}}text{C}}{2~text{L}} right)}^{2}}}}=50,45(~text{V}))Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ