Many students took part in the entrance examination at university highly every year.


 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  Many students took part in the entrance examination at university highly every year.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: dựa vào trạng ngữ chỉ thời gian và chia động từ

  Do every year là trạng ngữ chia thì hiện tại nên ta sửa như sau: took => take • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ