Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có vận tốc bằng 0


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Hai thời điểm liên tiếp t1, t2 vật có vận tốc bằng 0 → vật chuyển động giữa hai vị trí biên

Quãng đường vật chuyển động là: S = 2A 

Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian từ t1 đến t2 là: 

({{v}_{tb}}=frac{S}{{{t}_{2}}-{{t}_{1}}}=frac{2A}{{{t}_{2}}-{{t}_{1}}}Rightarrow 16=frac{2A}{2,5-1,75}Rightarrow A=6(cm))

Khoảng thời gian vật chuyển động giữa hai vị trí biên là:

(Delta t={{t}_{2}}-{{t}_{1}}=frac{T}{2}Rightarrow T=2left( {{t}_{2}}-{{t}_{1}} right)=1,5(s)Rightarrow omega =frac{2pi }{T}=frac{2pi }{1,5}=frac{4pi }{3}(rtext{ad/s)})

Ở thời điểm t1, vecto quay được góc: 

(Delta {{varphi }_{1}}=omega {{t}_{1}}=frac{4pi }{3}.1,75=frac{7pi }{3}(rad)=2pi +frac{pi }{3})

Ở thời điểm đầu, vật chuyển động ngược chiều dương → pha ban đầu: (0le varphi le pi )

Pha dao động của vật ở thời điểm t1 là: 

(frac{pi }{3}le {{varphi }_{1}}le frac{4pi }{3}Rightarrow {{varphi }_{1}}=pi to ) vật ở vị trí biên âm 

Ta có vòng tròn lượng giác:

Từ vòng tròn lượng giác, ta thấy tại thời điểm t = 0, vật có li độ x = -3 cmLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ