Một học sinh làm thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng bằng TN khe Y-âng.


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Khoảng cách giữa 10 vân sáng liên tiếp là:

(l = 9i Rightarrow left{ {begin{array}{*{20}{l}}
{bar i = frac{{bar l}}{9} = 1,2(mm)}\
{Delta i = frac{{Delta l}}{9} = 0,016(mm)}
end{array}} right.)

Giá trị trung bình của bước sóng là: 

(bar{lambda }=frac{bar{a}.bar{i}}{{bar{D}}}=frac{{{1.10}^{-3}}.1,2cdot {{10}^{-3}}}{2}={{0,6.10}^{-6}}(m)=0,6(mu m))

Sai số tỉ đối của phép đo là: 

(frac{Delta lambda }{{bar{lambda }}}=frac{Delta a}{{bar{a}}}+frac{Delta i}{{bar{i}}}+frac{Delta D}{{bar{D}}}Rightarrow frac{Delta lambda }{0,6}=frac{0,05}{1}+frac{0,016}{1,2}+frac{1,54}{2000}Rightarrow Delta lambda approx pm 0,038(mu m))Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ