Một vật tham gia đồng thời 2 dao động điều hoà cùng phương có phương trình


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Nhận xét: ({{varphi }_{1}}>{{varphi }_{2}})

Biên độ dao động tổng hợp là: 

({{A}^{2}}=A_{1}^{2}+A_{2}^{2}+2{{A}_{1}}{{A}_{2}}cos left( {{varphi }_{1}}-{{varphi }_{2}} right)Rightarrow {{5}^{2}}={{5}^{2}}+{{5}^{2}}+2.5.5.cos left( {{varphi }_{1}}-{{varphi }_{2}} right))

(Rightarrow cos left( {{varphi }_{1}}-{{varphi }_{2}} right)=-frac{1}{2}Rightarrow {{varphi }_{1}}-{{varphi }_{2}}=frac{2pi }{3})

Ta có giản đồ vecto: 

Từ giản đồ vecto, ta thấy pha ban đầu:  

(left{ {begin{array}{*{20}{l}}
{{varphi _1} = frac{pi }{2}(rad)}\
{{varphi _2} =  – frac{pi }{6}(rad)}
end{array}} right.)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ