Một nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng là 0,6 (mu m).


 • Câu hỏi:

  Một nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng là 0,6 (mu m). Số phôtôn do nguồn sáng phát ra trong 1 giây là 1,51.108 hạt. Cho h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Công suất phát xạ của nguồn sáng này là 

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: A

  Năng lượng của 1 photon là: 

  ({{E}_{0}}=frac{hc}{lambda }=frac{6,{{625.10}^{-34}}{{.3.10}^{8}}}{0,{{6.10}^{-6}}}=3,{{3125.10}^{-19}}left( J right))

  Công suất phát xạ của nguồn là: 

  (P=frac{E}{t}=frac{n}{t}.{{E}_{0}}=1,{{51.10}^{18}}.3,{{315.10}^{-19}}approx 0,5left( text{W} right)) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ