The last time I saw her was three years ago


 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

  Câu hỏi:

  The last time I saw her was three years ago.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: B

  Đáp án là B  Kiến thức kiểm tra: tense transformation

  Sử dụng công thức sau đây:

   S +     have/has + Ved/3……………..     since/ for + time

                  have/has + been + V-ing…….       

  à S + began/ started + V-ing / To V in + time (May, 1990,…)

                                                               time (years, month,..) + ago        • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ