Tính thể tích vật thể tròn xoay quanh trục Ox sinh bởi hình phẳng giới hạn bởi các đường (y = 0,y = sqrt {{rm{co}}{


 • Câu hỏi:

  Tính thể tích vật thể tròn xoay quanh trục Ox sinh bởi hình phẳng giới hạn bởi các đường (y = 0,y = sqrt {{rm{co}}{{rm{s}}^6}x + {{sin }^6}x} ,x = 0,x = frac{pi }{2})

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: D

  (V = pi int_0^{frac{pi }{2}} {left( {{{sin }^6}x + {{cos }^6}x} right)dx = frac{{5{pi ^2}}}{{16}}} \) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ