Trong không gian, cho mặt phẳng (left( P right):x+3y-2z+2=0) và đường thẳng (d:frac{x-1}{2}=frac{y+1}{-1}=frac{z-4}{1}). Phương trình đường thẳng (Delta ) đi qua điểm (Aleft( 1,;2,;-1 right)), cắt mặt phẳng (left( P right)) và đường thẳng d lần lượt tại B và C sao cho C là trung điểm AB là

Chuyển đến thanh công cụ