Xét các số thực dương (a,,b,,x,,y) thỏa mãn (a > 1,,b > 1) và ({a^x} = {b^y} = sqrt[4]{{ab}}). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = x + 4y) là ({P_{min }} = frac{m}{n}) với (frac{m}{n}) là phân số tối giản và (m,,n in mathbb{N}), khi đó giá trị của biểu thức (T = {m^2} + n) có giá trị bằng bao nhiêu? – Sách Toán

Xét các số thực dương (a,,b,,x,,y) thỏa mãn (a > 1,,b > 1) và ({a^x} = {b^y} = sqrt[4]{{ab}}). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = x + 4y) là ({P_{min }} = frac{m}{n}) với (frac{m}{n}) là phân số tối giản và (m,,n in mathbb{N}), khi đó giá trị của biểu thức (T = {m^2} + n) có giá trị bằng bao nhiêu? – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ