Bài: Các số đến 50


1. Đếm số chục và số đơn vị rồi nêu số.(Bài 1 trang 24, SGK Toán 1 tập 2)

Hướng dẫn:

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Các số đến 50

2. Chọn dải lụa để buộc vào khinh khí cầu. (Bài 2 trang 25, SGK Toán 1 tập 2)

Hướng dẫn:

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Các số đến 50

 • khinh khí câu 24: buộc vào dải lựa hai mươi tư
 • khinh khí câu 22: buộc vào dải lựa hai mươi hai
 • khinh khí câu 37: buộc vào dải lựa ba mươi bảy
 • khinh khí câu 21: buộc vào dải lựa hai mươi mốt
 • khinh khí câu 33: buộc vào dải lựa ba mươi ba
 • khinh khí câu 45: buộc vào dải lựa bốn mươi lăm
 • khinh khí câu 49: buộc vào dải lựa bốn mươi chín

3. Nêu số. 

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Các số đến 50

Hướng dẫn:

 • Hàng thứ 2: 11, 12, 13, 14, 15, 16,17,18, 19, 20
 • Hàng thứ 3: 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
 • Hàng thứ 4: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
 • Hàng thứ 5: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

4. Có tất cả bao nhiêu quả táo? (Bài 4 trang 25, SGK Toán 1 tập 2)

Hướng dẫn:

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Các số đến 50

 • Có 4 chục quả và 8 quả. Có tất cả 48 quả táo.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ