Bài tập tìm cực trị của hàm số hợp có đáp án chi tiết


BÀI TẬP TÌM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ HỢP CÓ ĐÁP ÁN

Bài tập 1: Cho hàm số $y=fleft( x right)$ có đạo hàm $f’left( x right)=left( 3-x right)left( {{x}^{2}}-1 right)+2x,forall xin mathbb{R}.$ Hỏi hàm số $gleft( x right)=fleft( x right)-{{x}^{2}}-1$ đạt cực tiểu tại điểm nào sau đây?

A. $x=-1.$  B. $x=1.$ C. $x=3.$ D. $x=0.$

Lời giải chi tiết

HD: Ta có $g’left( x right)=f’left( x right)-2x=left( 3-x right)left( {{x}^{2}}-1 right);g’left( x right)=0Leftrightarrow left[ begin{matrix}   x=3text{  }  \   x=pm 1  \end{matrix} right.$

Lập bảng xét dấu $xrightarrow[{}]{}$ Hàm số đạt cực tiểu tại $x=1.$Chọn B.

Bài tập 2: Cho hàm số $y=fleft( x right)$ có đạo hàm $f’left( x right)=left( x+3 right)left( 9-{{x}^{2}} right)-3{{x}^{2}},forall xin mathbb{R}.$ Hỏi hàm số $gleft( x right)=fleft( x right)+{{x}^{3}}-1$ đạt cực đại tại điểm nào sau đây?

A. $x=3.$ B. $x=-3.$ C. $x=0.$ D. $x=-1.$

Lời giải chi tiết

HD: Ta có $g’left( x right)=f’left( x right)+3{{x}^{2}}=left( x+3 right)left( 9-{{x}^{2}} right)={{left( x+3 right)}^{2}}left( 3-x right);g’left( x right)=0Leftrightarrow left[ begin{matrix}   x=-3text{  }  \   x=3text{    }  \end{matrix} right.$

Và $g’left( x right)$ không đổi dấu khi qua điểm $x=-3Rightarrow x=3$là điểm cực đại. Chọn A.

Bài tập 3: Cho hàm số $y=fleft( x right)$ có đạo hàm $f’left( x right)={{x}^{2}}-3x,forall xin mathbb{R}$ và $fleft( 0 right)ge 10$. Giá trị cực tiểu của hàm số $gleft( x right)=fleft( x right)+3$ có thể bằng

A. 13. B. 12. C. 16. D. 14.

Lời giải chi tiết

HD: Ta có $g’left( x right)=f’left( x right)={{x}^{2}}-3x;g’left( x right)=0Leftrightarrow left[ begin{matrix}   x=0text{    }  \   x=3text{    }  \end{matrix} right.$

Suy ra $x=3$ là điểm cực tiểu của hàm số $Rightarrow gleft( 3 right)Chọn B.

Bài tập 4: Cho hàm số $y=fleft( x right)$ có đạo hàm $f’left( x right)={{x}^{2}}-2x,forall xin mathbb{R}.$ Hỏi hàm số $gleft( x right)=fleft( 1-x right)$ đạt cực đại tại điểm nào dưới đây?

A. $x=1.$  B. $x=-1.$ C. $x=0.$ D. $x=2.$

Lời giải chi tiết

HD: Ta có $g’left( x right)=-f’left( 1-x right)=-left( 1-x right)left( -1-x right)=left( 1-x right)left( x+1 right)$

Phương trình $g’left( x right)=0Leftrightarrow left[ begin{matrix}   x=1text{  }  \   x=-1  \end{matrix} right.xrightarrow{{}}x=1$ là điểm cực đại. Chọn A.

Bài tập 5: Cho hàm số $y=fleft( x right)$ xác định và có đạo hàm $f’left( x right)=left( {{x}^{2}}-3x right)left( 1-x right)$trên $mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số $gleft( x right)=fleft( {{x}^{2}}-x+1 right)$ là

A. 5. B. 6. C. 7. D. 8.

Lời giải chi tiết

Ta có: $f’left( x right)=left( {{x}^{2}}-3x right)left( 1-x right)$

Khi đó: $g’left( x right)=left[ fleft( {{x}^{2}}-x+1 right) right]begin{matrix}   ‘  \   {}  \end{matrix}=left( 2x-1 right)f’left( {{x}^{2}}-x+1 right)=left( 2x-1 right)left( {{x}^{2}}-x+1 right)left( {{x}^{2}}-x-2 right)left( x-{{x}^{2}} right)$

$=left( 2x-1 right)left( {{x}^{2}}-x+1 right)left( x+1 right)left( x-2 right)xleft( 1-x right)$

Do   đổi dấu qua 5 điểm suy ra hàm số   có 5 điểm cực trị. Chọn A.

Bài tập 6: Cho hàm số $y=fleft( x right)$ xác định và có đạo hàm $f’left( x right)=left( {{x}^{2}}-1 right)left( {{x}^{2}}-4x+3 right)$trên $mathbb{R}$. Số điểm cực đại của hàm số $gleft( x right)=fleft( {{x}^{2}}+2x right)$ là

A. 1. B. 2. C. 4. D. 5.

Lời giải chi tiết

Ta có: $f’left( x right)={{left( x-1 right)}^{2}}left( x+1 right)(x-3)$

Khi đó: $g’left( x right)=left( 2x+2 right)f’left( {{x}^{2}}+2x right)=left( 2x+2 right){{left( {{x}^{2}}+2x-1 right)}^{2}}left( {{x}^{2}}+2x+1 right)left( {{x}^{2}}+2x-3 right)$

$=left( 2x+2 right){{left( {{x}^{2}}+2x-1 right)}^{2}}{{left( x+1 right)}^{2}}left( x-1 right)left( x+3 right).$Ta có bảng xét dấu:

Do $g’left( x right)$ đổi dấu từ dương sang âm khi qua 1 điểm nên hàm số $gleft( x right)$ có 1 điểm cực đại. Chọn A.

Bài tập 7: Cho hàm số $y=fleft( x right)$ xác định và có đạo hàm $f’left( x right)=left( {{x}^{2}}-4 right)left( {{x}^{2}}-2x right)$trên $mathbb{R}$. Số điểm cực tiểu của hàm số $gleft( x right)=fleft( {{x}^{2}}+3x right)$ là

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4..

Lời giải chi tiết

Ta có: $f’left( x right)=left( {{x}^{2}}-2 right)left( x+2 right)x$

Khi đó: $g’left( x right)=left( 2x+3 right)f’left( {{x}^{2}}+3x right)=left( 2x+3 right){{left( {{x}^{2}}+3x-2 right)}^{2}}left( {{x}^{2}}+3x+2 right)left( {{x}^{2}}+3x right)$

$=left( 2x+3 right){{left( {{x}^{2}}+3x-2 right)}^{2}}left( x+1 right)left( x+2 right)xleft( x+3 right).$

Do $g’left( x right)$ đổi dấu từ âm sang dương khi qua 3 điểm nên hàm số $gleft( x right)$ có 3 điểm cực tiểu. Chọn C.

Bài tập 8: Cho hàm số $y=fleft( x right)$ có đạo hàm $f’left( x right)=left( {{x}^{2}}-3x+2 right)left( x-1 right)$và $gleft( x right)=-2fleft( 2-x right)+{{x}^{2}}.$ Hàm số đạt cực trị tại điểm x bằng

A. $x=2.$  B. $x=-2.$ C. $x=-3.$ D. $x=3.$

Lời giải chi tiết

Ta có $f’left( x right)={{left( x-1 right)}^{2}}left( x-2 right)xrightarrow{{}}f’left( 2-x right)=-x{{left( 1-x right)}^{2}}$

Lại có $g’left( x right)=2fleft( 2-x right)+2x=-2x{{left( 1-x right)}^{2}}+2x=2{{x}^{2}}left( 2-x right).$

Phương trình $g’left( x right)=0Leftrightarrow 2{{x}^{2}}left( 2-x right)=0Leftrightarrow left[ begin{matrix}   x=0  \

x=2  \end{matrix}. right.$

Suy ra hàm số đạt cực tiểu tại điểm   Chọn A.

Bài tập 9: Cho hàm số $y=fleft( x right)$ có bảng biến thiên như sau:

Hàm số $y=left( sqrt{{{x}^{2}}+x+2} right)$ có mấy điểm cực trị?

A. 9. B. 7. C. 6. D. 5.

Lời giải chi tiết

Ta có $y=left( sqrt{{{x}^{2}}+x+2} right)xrightarrow{{}}y’=frac{2x-1}{2sqrt{{{x}^{2}}+x+2}}.f’left( sqrt{{{x}^{2}}+x+2} right).$

Xét $y’=0Leftrightarrow left( 2x+1 right).f’left( sqrt{{{x}^{2}}+x+2} right)=0Leftrightarrow left[ begin{matrix}   x=-frac{1}{2}text{                             }  \   f’left( sqrt{{{x}^{2}}+x+2} right)=0text{     (*)}  \end{matrix} right.$

Lại có $f’left( x right)=0Leftrightarrow left[ begin{matrix}   x=pm 1  \   x=2text{  }  \   x=4text{  }  \   {}  \end{matrix} right.$ suy ra (*)$Leftrightarrow left[ begin{matrix}   sqrt{{{x}^{2}}+x+2}=pm 1  \   sqrt{{{x}^{2}}+x+2}=2text{  }  \   sqrt{{{x}^{2}}+x+2}=4text{  }  \end{matrix} right.Leftrightarrow left[ begin{matrix}   {{x}^{2}}+x+1=0  \   {{x}^{2}}+x=2text{    }  \   {{x}^{2}}+x=14text{   }  \end{matrix} right.$ (có 4 nghiệm).

Suy ra hàm số đã cho có 5 điểm cực trị. Chọn D.

Bài tập 10: Cho hàm số $y=fleft( x right)$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới

Số điểm cực trị của hàm số $y=left| fleft( 2x-1 right) right|$ là:

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Lời giải chi tiết

Ta có: $y=left| fleft( x right) right|$ thì $y’=frac{f’left( x right).fleft( x right)}{left| fleft( x right) right|}$

Ta có: $y=left| fleft( 2x-1 right) right|Rightarrow y’=frac{left[ fleft( 2x-1 right) right]’.fleft( 2x-1 right)}{left| fleft( 2x-1 right) right|}=frac{2f’left( 2x-1 right).fleft( 2x-1 right)}{left| fleft( 2x-1 right) right|}(*)$

Dựa vào BBT suy ra phương trình $fleft( x right)=0$ có một nghiệm $x=a>2$ nên phương trình

$fleft( 2x-1 right)=0Leftrightarrow 2x-1=a(1)$có 1  nghiệm.

$f’left( x right)=0Leftrightarrow left[ begin{matrix}   x=-3  \   x=2text{  }  \end{matrix} right.Rightarrow fleft( 2x-1 right)=0Leftrightarrow left[ begin{matrix}   2x-1=-3  \   2x-1=2text{  }  \end{matrix} right.(2)$

Từ (1) và (2) suy ra phương trình (*) có 3 nghiệm phân biệt.

Vậy hàm số $y=left| fleft( 2x-1 right) right|$ có 3 điểm cực trị. Chọn A.

Bài tập 11: Cho hàm số $y=fleft( x right)$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới:

Số điểm cực trị của hàm số $y=left| fleft( {{x}^{2}}+2 right) right|$ là:

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Lời giải chi tiết

Ta có: $f’left( x right)=0Leftrightarrow left[ begin{matrix}   x=-2  \   x=3text{  }  \end{matrix} right.$

Ta có: $y=left( left| fleft( {{x}^{2}}+2 right) right| right)begin{matrix}   ‘  \   {}  \end{matrix}=frac{fleft( {{x}^{2}}+2 right)left[ fleft( {{x}^{2}}+2 right) right]’}{left| fleft( {{x}^{2}}+2 right) right|}=frac{fleft( {{x}^{2}}+2 right).2x.f’left( {{x}^{2}}+2 right)}{left| fleft( {{x}^{2}}+2 right) right|}(*)$

Dựa vào BBT ta có thể giả sử $fleft( x right)=0$ có 1 nghiệm duy nhất là$x=a>3$

Khi đó $fleft( {{x}^{2}}+2 right)=0Leftrightarrow {{x}^{2}}+2=a(1)$

Mặt khác $2x.f’left( {{x}^{2}}+2 right)=0Leftrightarrow left[ begin{matrix}   x=0text{              }  \   {{x}^{2}}+2=-2(2)  \   {{x}^{2}}+2=3text{        }  \end{matrix} right.$

Từ (1) và (2) suy ra (*) có 5 nghiệm phân biệt suy ra hàm số $y=left| fleft( {{x}^{2}}+2 right) right|$ có 5 điểm cực trị.

Chọn C.

Bài tập 12: Cho hàm số $y=fleft( x right)$ có đạo hàm $f’left( x right)={{left( x+1 right)}^{2}}left( {{x}^{2}}-3x right),$với mọi $xin mathbb{R}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số$y=fleft( {{x}^{2}}-4x-m right)$ có 5 điểm cực trị?

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Lời giải chi tiết

Ta có $g’left( x right)=left( 2x-4 right)f’left( {{x}^{2}}-4x-m right)=2left( x-2 right){{left( t+1 right)}^{2}}left( {{t}^{2}}-3t right)$ (với $t={{x}^{2}}-4x-m$)

Số điểm cực trị của hàm số $gleft( x right)$ là số nghiệm bội lẻ của phương trình $left( x-2 right)left( {{t}^{2}}-3t right)=0$

$Leftrightarrow left( x-2 right)left( {{x}^{2}}-4x-m right)left( {{x}^{2}}-4x-m-3 right)=0$

Hàm số có 5 điểm cực trị khi các phương trình $uleft( x right)={{x}^{2}}-4m-m=0$ và $vleft( x right)={{x}^{2}}-4m-m-3=0$

Có 2 nghiệm phân biệt khác nhau và khác 2 $Leftrightarrow left{ begin{matrix}   Delta _{u}^{‘}=4+m>0text{    }  \   Delta _{u}^{‘}=4+m+3>0  \   uleft( 2 right)=-4-mne 0  \   vleft( 2 right)=-7-mne 0  \end{matrix} right.Leftrightarrow m>-4$

Vậy 3 giá trị nguyên âm của m thỏa mãn yêu cầu. Chọn A.

Bài tập 13: Cho hàm số $y=fleft( x right)$ có đạo hàm $f’left( x right)={{left( x-2 right)}^{4}}left( {{x}^{3}}-x right),$với mọi $xin mathbb{R}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $min left[ -10;0 right]$ để hàm số$y=fleft( {{x}^{2}}+m right)$ có 7 điểm cực trị?

A. 9. B. 7. C. 8. D. 10.

Lời giải chi tiết

Ta có $g’left( x right)=left[ fleft( {{x}^{2}}+m right) right]’=2x.f’left( {{x}^{2}}+m right)=2x{{left( t-2 right)}^{4}}left( {{t}^{3}}-t right)$ (với $t={{x}^{2}}+m$)

Số điểm cực trị của hàm số $gleft( x right)$ là số nghiệm bội lẻ của phương trình $x.tleft( {{t}^{2}}-1 right)$

$Leftrightarrow xleft( {{x}^{2}}+m right)left( {{x}^{2}}+m-1 right)left( {{x}^{2}}+m+1 right)=0Leftrightarrow left[ begin{matrix}   x=0text{          }  \   {{x}^{2}}=-mtext{     }  \   {{x}^{2}}=1-mtext{  }  \   {{x}^{2}}=-1-m  \end{matrix} right.(*)$

PT (*) có 7 nghiệm phân biệt khi $Leftrightarrow left{ begin{matrix}   -m>0text{     }  \   1-m>0text{  }  \   -1-m>0  \end{matrix} right.Leftrightarrow m

Vậy có 8 giá trị nguyên âm của $min left[ -10;0 right]$ thỏa mãn. Chọn C.

Bài tập 14: Cho hàm số $y=fleft( x right)$ liên tục trên khoảng $mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây

Số giá trị nguyên của tham số $min left[ -10;10 right]$ để hàm số$gleft( x right)={{left[ fleft( x right)+m right]}^{2}}$ có 5 điểm cực trị là:

A. 11. B. 10. C. 9. D. 12.

Lời giải chi tiết

Ta có: $g’left( x right)=2.f’left( x right).left[ fleft( x right)+m right]=0Leftrightarrow left[ begin{matrix}   f’left( x right)=0text{   }  \   fleft( x right)=-m  \end{matrix} right.$

Do hàm số $y=fleft( x right)$ có 3 điểm cực trị nên phương trình $f’left( x right)=0$ có 3 nghiệm phân biệt.

Để hàm số$gleft( x right)$ có 5 điểm cực trị thì phương trình $fleft( x right)=-m$ có 2 nghiệm phân biệt

$Leftrightarrow left[ begin{matrix}   -2le m

Chú ý:Với $m=-2,m=-3$ thì $f’left( x right)=-m$ có nghiệm kép tại $x=-2.$

Kết hợp với $min mathbb{Z}Rightarrow m=left{ -10;-8;-7;-6;-5;-4;-3;-2;-1 right}.$ Chọn B.

Bài tập 15: Cho hàm số $y=fleft( x right)$ có đạo hàm $f’left( x right)=left( {{x}^{3}}-2{{x}^{2}} right)left( {{x}^{3}}-2x right),$với mọi $xin mathbb{R}$. Hàm số$y=left| fleft( 1-2018x right) right|$ có nhiều nhất bao nhiêu điểm cực trị?

A. 9. B. 2018. C. 2022. D. 11.

Lời giải chi tiết

Ta có $f’left( x right)=left( {{x}^{3}}-2{{x}^{2}} right)left( {{x}^{3}}-2x right)={{x}^{3}}left( x-2 right)left( {{x}^{2}}-2 right);forall xin mathbb{R}.$

Số điểm cực trị của hàm số $y=gleft( x right)=left| fleft( 1-2018x right) right|$ là tổng số nghiệm của phương trình

$g’left( x right)=0Leftrightarrow 2018.f’left( 1-2018x right)=0xrightarrow{{}}$ có 4 điểm.

Số nghiệm của phương trình $left( 1-2018x right)=0xrightarrow{{}}$ có tối đa 5 nghiệm vì đạo hàm có 4 nghiệm.

Vậy hàm số đã cho có tối đa 9 điểm cực trị. Chọn A.

Bài tập 16: Hàm số đa thức bậc sáu $y=fleft( x right)$ có đồ thị như hình vẽ bên cạnh.

Hàm số $gleft( x right)=fleft( 3-sqrt{3}x right)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Lời giải chi tiết

Số điểm cực trị của hàm số $y=fleft( ax+b right)$ bằng số điểm cực trị của hàm số $y=fleft( x right)$

Dựa vào hình vẽ, ta thấy hàm số $y=fleft( x right)$ có 5 điểm cực trị.

Chọn C.

Bài tập 13: Cho hàm số $y=fleft( x right)$ liên tục trên $mathbb{R}$ và có bảng xét dấu như hình vẽ.

Gọi m, n lần lượt là số điểm cực đại, số điểm cực tiểu của hàm số. Tính ${{m}^{2}}-2n.$

A. 3. B. 6. C.$-1$D. 0.

Lời giải chi tiết

Ta thấy $f’left( x right)=0Leftrightarrow left[ begin{matrix}   x=-1  \   x=2text{  }  \   x=4text{  }  \end{matrix} right.$ và $f’left( x right)$ không xác định tại $x=0.$



Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ