Câu 15:  Choose the correct answer A, B, C or D which has the same meaning as given one. “The little boy weren’t able to reach that picture.”


Câu 15:

 Choose the correct answer A, B, C or D which has the same meaning as given one. “The little boy weren’t able to reach that picture.”

able to = can: có thể

Thì quá khứ => Đáp án A

Dịch: Cậu bé không thể chạm tới bức tranh đó

===============Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ