. Cho các số thực (x), (y) thỏa mãn (5 + {16.4^{{x^2} – 2y}} = left( {5 + {{16}^{{x^2} – 2y}}} right){.7^{2y – {x^2} + 2}}). Gọi (M) và (m) lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = frac{{10x + 6y + 26}}{{2x + 2y + 5}}). Tính (T = M + m). – Sách Toán. Cho các số thực (x), (y) thỏa mãn (5 + {16.4^{{x^2} – 2y}} = left( {5 + {{16}^{{x^2} – 2y}}} right){.7^{2y – {x^2} + 2}}). Gọi (M) và (m) lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = frac{{10x + 6y + 26}}{{2x + 2y + 5}}). Tính (T = M + m). – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ