Cho các số thực (x,y) thỏa mãn điều kiện (0 le x le 2) và ({2^{x + y + 1}} = {4^x} + frac{{x – y – 1}}{{{2^y}}}). Tìm giá trị nhỏ nhất của giá trị lớn nhất của biểu thức (P = left| {frac{{{x^2} – y + mleft( {2x – y} right)}}{{x + 1}}} right|) khi (m) thay đổi? – Sách ToánCho các số thực (x,y) thỏa mãn điều kiện (0 le x le 2) và ({2^{x + y + 1}} = {4^x} + frac{{x – y – 1}}{{{2^y}}}). Tìm giá trị nhỏ nhất của giá trị lớn nhất của biểu thức (P = left| {frac{{{x^2} – y + mleft( {2x – y} right)}}{{x + 1}}} right|) khi (m) thay đổi? – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ