Cho hàm số (fleft( x right) = {x^3} – 3{x^2} + 2) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hỏi phương trình ({left( {{x^3} – 3{x^2} + 2} right)^3} – 3{left( {{x^3} – 3{x^2} + 2} right)^2} + 2 = 0) có bao nhiêu nghiệm thực dương phân biệt? – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ