Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và có đồ thị như hình vẽ. Tập hợp tất cả các giá trị của (m) để phương trình (fleft( {fleft( {frac{{2x}}{{{x^2} + 1}}} right)} right) = m) có nghiệm là – Sách Toán

Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và có đồ thị như hình vẽ. Tập hợp tất cả các giá trị của (m) để phương trình (fleft( {fleft( {frac{{2x}}{{{x^2} + 1}}} right)} right) = m) có nghiệm là – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ