Cho hàm số (y = frac{{x + 1}}{{x – 2}}) có đồ thị ((C)). Tiếp tuyến của ((C)) tại điểm có tung độ bằng (4) là – Sách ToánCâu hỏi:
Cho hàm số (y = frac{{x + 1}}{{x – 2}}) có đồ thị ((C)). Tiếp tuyến của ((C)) tại điểm có tung độ bằng (4) là

A. (y = 3x – 5).

B. (y = – 3x + 13).

C. (y = 3x + 13).

D. (y = – 3x + 5).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

+ Điều kiện (x ne 2).

+ Hoành độ tiếp điểm là nghiệm của phương trình

(frac{{x + 1}}{{x – 2}} = 4 Rightarrow x + 1 = 4(x – 2) Leftrightarrow x = 3) (thỏa mãn)

+ (y’ = frac{{ – 3}}{{{{(x – 2)}^2}}} Rightarrow y'(3) = – 3).

+ Phương trình tiếp tuyến cần tìm (y = – 3(x – 3) + 4) hay (y = – 3x + 13).

=======
Thuộc mục: Trắc nghiệm Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm sốLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ