Cho hình chóp (S.ABC). Mặt phẳng (left( P right)) song song với đáy cắt các cạnh (SA), (SB), (SC) lần lượt tại (D), (E), (F). Gọi ({D_1}), ({E_1}), ({F_1}) tương ứng là hình chiếu vuông góc của (D), (E), (F) lên mặt phẳng (left( {ABC} right))(tham khảo hình vẽ bên). (V) là thể tích khối chóp (S.ABC). Giá trị lớn nhất của thể tích khối đa diện (DEF{D_1}{E_1}{F_1}) bằng: – Sách ToánCho hình chóp (S.ABC). Mặt phẳng (left( P right)) song song với đáy cắt các cạnh (SA), (SB), (SC) lần lượt tại (D), (E), (F). Gọi ({D_1}), ({E_1}), ({F_1}) tương ứng là hình chiếu vuông góc của (D), (E), (F) lên mặt phẳng (left( {ABC} right))(tham khảo hình vẽ bên). (V) là thể tích khối chóp (S.ABC). Giá trị lớn nhất của thể tích khối đa diện (DEF{D_1}{E_1}{F_1}) bằng: – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ