Cho hình chóp(S.ABCD)có đáy(ABCD)là hình thoi nhưng không là hình vuông,(AB = SA = SB = SD = a). Biết rằng thể tích khối chóp bằng(frac{{{a^3}sqrt 2 }}{6}), khi đó góc giữa hai mặt phẳng(left( {SBC} right))và(left( {SCD} right))là – Sách ToánCho hình chóp(S.ABCD)có đáy(ABCD)là hình thoi nhưng không là hình vuông,(AB = SA = SB = SD = a). Biết rằng thể tích khối chóp bằng(frac{{{a^3}sqrt 2 }}{6}), khi đó góc giữa hai mặt phẳng(left( {SBC} right))và(left( {SCD} right))là – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ