Cholăng trụ(ABC cdot A’B’C’)có đáy là tam giác đều cạnh(a).Hình chiếu vuônggóc của(B’)lên mặt phẳng(left( {ABC} right))trùng với trọng tâm(G)của tam giác(ABC).Cạnh bên(BB’)hợp với đáy(left( {ABC} right)) góc({60^circ }). Khoảng cách từ(A)đến mặt phẳng(left( {BCC’B’} right))là – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ