Con lắc lò xo có độ cứng 100 N/m treo vật nặng khối lượng 0,5kg


 • Câu hỏi:

  Con lắc lò xo có độ cứng 100 N/m treo vật nặng khối lượng 0,5kg đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 10cm. Khi vật nặng xuống đến vị trí thấp nhất thì một vật nhỏ khối lượng 0,25 kg bay theo phương thẳng đứng tới cắm vào ({m_1}) với tốc độ 4,5 m/s. Biên độ dao động của hệ hai vật sau va chạm là

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có:

  + Vận tốc của hệ sau va chạm: (V = dfrac{{m{v_0}}}{{m + M}} = dfrac{{0,25.4,5}}{{0,25 + 0,5}} = 1,5m/s)

  + Vị trí cân bằng mới thấp hơn vị trí cân bằng cũ đoạn: ({x_0} = dfrac{{mg}}{k} = dfrac{{0,25.10}}{{100}} = 0,025m)

  + Biện độ dao động mới của hệ: (A = sqrt {{{left( {{A_0} – {x_0}} right)}^2} + dfrac{{{V^2}}}{{{omega ^2}}}}  \= sqrt {{{left( {0,1 – 0,025} right)}^2} + dfrac{{1,{5^2}}}{{{{left( {dfrac{{20sqrt 3 }}{3}} right)}^2}}}}  \= 0,15m = 15cm)

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ