Công dân vi phạm pháp luật có tính chất và mức độ như nhau, trong một hoàn cảnh như nhau, từ người giữ vị trí quan


 • Câu hỏi:

  Công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ như nhau, trong một hoàn cảnh như nhau, từ người giữ vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước cho đến người lao động bình thường đều phải chịu trách nhiệm pháp lí như thế nào?

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ như nhau, trong một hoàn cảnh như nhau, từ người giữ vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước cho đến người lao động bình thường đều phải chịu trách nhiệm pháp lí như nhau.

  Đáp án D • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ