Gọi (S) là tập hợp tất cả các số nguyên (m) để hàm số (y = left| {frac{1}{4}{x^4} – frac{{19}}{2}{x^2} + 30x + m} right|) có giá trị lớn nhất trên đoạn (left[ {0,;,2} right]) không vượt quá (20). Số phần tử của tập hợp (S) bằng? – Sách ToánGọi (S) là tập hợp tất cả các số nguyên (m) để hàm số (y = left| {frac{1}{4}{x^4} – frac{{19}}{2}{x^2} + 30x + m} right|) có giá trị lớn nhất trên đoạn (left[ {0,;,2} right]) không vượt quá (20). Số phần tử của tập hợp (S) bằng? – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ