She has known how to play the piano for five years.


 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions

  Câu hỏi:

  She has known how to play the piano for 5 years.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đề: Cô ấy đã biết cách chơi đàn piano được 5 năm trước.

  Dựa vào nghĩa câu đã cho => chọn B

  Dịch: Cô ấy đã bắt đầu chơi piano từ 5 năm trước.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ