Trắc nghiệm Phương trình lượng giác cơ bản – Toán 11


3


2 / 10

Category:
PTLG CO BAN

2. Tập nghiệm của phương trình (sin x = 0) là

8 / 10

Category:
PTLG CO BAN

8. Tất cả các nghiệm của phương trình (tan x = cot x) là:

10 / 10

Category:
PTLG CO BAN

10. Nghiệm của phương trình (sin left( {x + frac{pi }{3}} right) = 0) là
Reader InteractionsLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ