Xét ở Một loài thực vật, mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. …


Đáp án D

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính tần số HVG

+ Tính ab/ab → ab = ?

+ Tính f khi biết ab

Bước 2: Tính tỉ lệ các kiểu hình còn lại

Sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB – = 0,25 – aabb

Bước 3: Xét các  phát biểu

Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen

Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2

Giải chi tiết:

F1 đồng hình thân cao hoa đỏ → P thuần chủng, thân cao, hoa đỏ là hai tính trạng trội

Quy ước gen:

A- thân cao; a – thân thấp

B- hoa đỏ; b- hoa trắng

Cây thân cao hoa trắng chiếm 16%: (A – bb = 0,16 to frac{{ab}}{{ab}} = 0,09 to underline {ab} = 0,3 = frac{{1 – f}}{2} to f = 40% )

P: (frac{{AB}}{{AB}} times frac{{ab}}{{ab}} to {F_1}:frac{{AB}}{{ab}} times frac{{AB}}{{ab}};f = 40% ); giao tử AB=ab =0,3; Ab=aB =0,2

A-B- = 0,09 +0,5 =0,59; A-bb=aaB-=0,16; aabb=0,09

Xét các phát biểu

(1) đúng, nếu cho cây F1 lai phân tích: (frac{{AB}}{{ab}} times frac{{ab}}{{ab}};f = 40% to A – bb = 0,2)

(2) đúng

(3) sai, tỷ lệ thân thấp hoa đỏ ở F2 là: aaB- = 0,16

 Tỷ lệ thân thấp hoa đỏ thuần chủng là: (frac{{aB}}{{aB}} = 0,2 times 0,2 = 0,04)

→ xs cần tính là 1/4 → (3) sai

(4) sai, tỷ lệ cây thân cao, hoa đỏ ở F2 là 0,59

Tỷ lệ cây thân cao hoa đỏ thuần chủng là (frac{{AB}}{{AB}} = 0,3 times 0,3 = 0,09)

Xác suất cần tính là 0,09/0,59 =9/59Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ