Ankan X có chứa 82,76% cacboon theo khối lượng. Số nguyên tử hiđro trong một phân tử X là


 • Câu hỏi:

  Ankan X có chứa 82,76% cacboon theo khối lượng. Số nguyên tử hiđro trong một phân tử X là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: C

  Đặt CTPT X là CnH2n+2

  12n/(14n +2). 100% = 82,76 ⇒ n = 4

  ⇒ CTPT: C4H10 ⇒ Số nguyên tử hiđro trong một phân tử X là 10. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ