Câu 50:  Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions: 


Câu 50:

 Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions: 

industry /ˈɪndəstri/ (n): công nghiệp (từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc đuôi -y làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ đuôi lên.)

populate /ˈpɒpjuleɪt/ (v): định cư, sống (từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Vì theo quy tắc đuôi -ate làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ đuôi lên.)

emission /ɪˈmɪʃn/ (n): sự thải ra (từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc đuôi -ion làm trọng âm rơi vào trước âm đó.)

summarize /ˈsʌməraɪz/ (v): tóm tắt (từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc quy tắc đuôi -ize làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ đuôi lên.)

→ Đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

===============Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ