Cho các chất: but-1-en; but-1-in; buta-1,3-đien; vinyl axetilen; isobutilen; anlen.


 • Câu hỏi:

  Cho các chất: but-1-en; but-1-in; buta-1,3-đien; vinyl axetilen; isobutilen; anlen. Có bao nhiêu chất trong số các chất trên khi phản ứng hoàn toàn với H2 dư (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra butan?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: D

  Có 4 chất thỏa mãn là: but-1-en; but-1-in; buta-1,3-đien; vinyl axetilen.

  CH2=CH-CH2-CH3 + H2 → CH3-CH2-CH2-CH3

  CH≡C-CH2-CH3 + 2H2 → CH3-CH2-CH2-CH3

  CH2=CH-CH=CH2 + 2H2 → CH3-CH2-CH2-CH3

  CH2=CH-C≡CH + 3H2 → CH3-CH2-CH2-CH3 • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ