Cho hàm số (fleft( x right) = frac{1}{4}{x^4} – {x^3} + 2x – 1). Đặt (gleft( x right) = fleft( {x – frac{m}{3}} right) – frac{1}{2}{left( {x – frac{m}{3} – 1} right)^2} + m + 1), với (m) là tham số. Gọi (S) là tập hợp tất cả các số nguyên dương (m) để hàm số (y = gleft( x right)) đồng biến trên khoảng (left( {7,;,8} right)). Tổng các phần tử có trong tập (S) bằng – Sách Toán

Cho hàm số (fleft( x right) = frac{1}{4}{x^4} – {x^3} + 2x – 1). Đặt (gleft( x right) = fleft( {x – frac{m}{3}} right) – frac{1}{2}{left( {x – frac{m}{3} – 1} right)^2} + m + 1), với (m) là tham số. Gọi (S) là tập hợp tất cả các số nguyên dương (m) để hàm số (y = gleft( x right)) đồng biến trên khoảng (left( {7,;,8} right)). Tổng các phần tử có trong tập (S) bằng – Sách Toán – Học toán

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ