[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 35: Ôn tập đo lường


Bài 1: Đ, S?

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 35: Ôn tập đo lường

a, Quả bí ngô nặng hơn quả bưởi. …..

b, Quả bưởi nặng hơn quả cam. …..

c, Quả cam nặng hơn quả bí ngô. …..

Lời giải:

a, Quả bí ngô nặng hơn quả bưởi. Đ

b, Quả bưởi nặng hơn quả cam. Đ

c, Quả cam nặng hơn quả bí ngô. S

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

48 kg + 35 kg = ….. kg                                 65 kg – 27 kg = ….. kg

Lời giải:

48 kg + 35 kg = 83 kg                                 65 kg – 27 kg = 38 kg

Bài 3: Quan sát tranh.

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 35: Ôn tập đo lường

a, Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

….. kg + ….. kg = ….. kg                                    ….. kg – ….. kg = ….. kg

Túi gạo cân nặng ….. kg                                 Con thỏ cân nặng ….. kg

b, Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Cả túi gạo và con thỏ cân nặng bao nhiêu kilogam?

A. 13 kg                             B. 12 kg                             C. 11 kg

Lời giải:

a, 2 kg + 5 kg = 7 kg                                     6 kg – 2 kg = 4 kg

Túi gạo cân nặng 7 kg                                 Con thỏ cân nặng 4 kg

b, C

Bài 4: Con lợn cân nặng 42 kg, con chó nhẹ hơn con lợn 25 kg. Hỏi con chó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải:

Con chó cân nặng số ki-lô-gam là:

           42 – 25 = 17 (kg)

Đáp số: 17 kg

Bài 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Có 4 con dê muốn sang sông để ăn cỏ. Rô-bốt nói: “Thuyền chỉ chở thêm được nhiều nhất 51 kg”. Hỏi ba con dê nào sau đây không thể cùng nhau sang sông?

A. Ba con dê cân nặng 15 kg, 17 kg, 19 kg.

B. Ba con dê cân nặng 16 kg, 17 kg, 19 kg.

C. Ba con dê cân nặng 15 kg, 16 kg, 17 kg.

Lời giải:

Đáp án B: 16 kg + 17 kg + 19 kg = 52 kg

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Có ba bình chứa đầy nước. Bạn Mai đã rót hết nước ở các bình sang đầy các ca 1l thì được số ca 1l tương ứng như hình vẽ.

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 35: Ôn tập đo lường

a,

Bình A B C
Mỗi bình chứa được 7 l ….. l ….. l

b, Cả ba bình chứa được bao nhiêu lít nước?

          ….. l + ….. l + ….. l = ….. l

Lời giải:

a, 

Bình A B C
Mỗi bình chứa được 7 l 5 l 4 l

b,           7 l + 5 l + 4 l = 16 l

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a, 25 l + 30 l = ….. l                                   40 l + 20 l = ….. l

    55 l – 30 l = ….. l                                    …… l – 20 l = 40 l

    55 l – 25 l = ….. l                                    …… l – 40 l = 20 l

b, 37 l + 4 l – 20 l = ….. l                           53 l – 8 l + 30 l = ….. l

Lời giải:

a, 25 l + 30 l = 55 l                                   40 l + 20 l = 60 l

    55 l – 30 l = 25 l                                    60 l – 20 l = 40 l

    55 l – 25 l = 30 l                                    60 l – 40 l = 20 l

b, 37 l + 4 l – 20 l = 18 l                           53 l – 8 l + 30 l = 75 l

Bài 3: Lớp 2A có 18 bạn tham gia học bơi, số bạn tham gia học hát nhiều hơn số bạn tham gia học bơi là 3 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn tham gia học hát?

Lời giải:

Lớp 2A có số bạn tham gia học hát là:

               18 + 3 = 21 (bạn)

Đáp số: 21 bạn

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Trong thùng có 20 l nước. Múc hết nước từ thùng rót vào đầy các can. Có thể rót vào đầy tất cả các can trong phương án nào sau đây?

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 35: Ôn tập đo lường

Lời giải:

Đáp án ALink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ