Cho hàm số (fleft( x right) = left| {{x^4} – 4{x^3} + 4{x^2} + a} right|). Gọi (M), (m)là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên (left[ {0;2} right]). Có bao nhiêu số nguyên (a)thuộc (left[ { – 4;4} right]) sao cho (M le 2m)? – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ