Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của (m) để giá trị lớn nhất của hàm số (y = left| {{x^3} + {x^2} + left( {{m^2} + 1} right)x + {m^2} – m – 3} right|) trên đoạn (left[ { – 1;2} right]) không vượt quá (15)? – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ