Cho hàm số (fleft( x right)) xác định và có đạo hàm trên (mathbb{R}). Hàm số (f’left( x right)) có bảng biến thiên như sau:Hàm số (gleft( x right) = frac{1}{5}{left( {fleft( x right)} right)^5} – frac{4}{3}{left( {fleft( x right)} right)^3} + 4fleft( x right) + 2021) luôn nghịch biến trên khoảng nào sau đây? – Sách Toán

Cho hàm số (fleft( x right)) xác định và có đạo hàm trên (mathbb{R}). Hàm số (f’left( x right)) có bảng biến thiên như sau:Hàm số (gleft( x right) = frac{1}{5}{left( {fleft( x right)} right)^5} – frac{4}{3}{left( {fleft( x right)} right)^3} + 4fleft( x right) + 2021) luôn nghịch biến trên khoảng nào sau đây? – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ