Cho hàm số (f(x) = x – cos 2x). Gọi (P) là số khoảng đồng biến của hàm số(f(x))trên khoảng ((0;2020pi )). Tính (min P). – Sách Toán


Câu hỏi:
Cho hàm số (f(x) = x – cos 2x). Gọi (P) là số khoảng đồng biến của hàm số(f(x))trên khoảng ((0;2020pi )). Tính (min P).

A. (2019).

B. (2020).

C. (2021).

D. (2022).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Ta có (f'(x) = 1 + 2sin 2x).

Do (f'(x)) có chu kì (pi )nên ta xét dấu của (f'(x)) trên khoảng ((0;pi )).

(f'(x) = 0 Leftrightarrow sin 2x = – frac{1}{2} Leftrightarrow x = frac{{7pi }}{{12}} vee x = frac{{11pi }}{{12}}) nên (f'(x) le 0 Leftrightarrow frac{{7pi }}{{12}} le x le frac{{11pi }}{{12}}).

Suy ra trên mỗi chu kì luôn có một khoảng nghịch biến xen giữa khoảng đồng biến.

Hàm tuần hoàn nên trên ((0;2020pi ))có (2020) khoảng nghịch biến xen giữa các khoảng đồng biến. Do đó có 2021 khoảng đồng biến hay (P = 2021).

Vậy (min P = 2021).

=======
Thuộc mục: Đơn điệu hàm hợp VDCLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ