Cho hàm số (y = frac{{2x – 1}}{{x – 1}}) có đồ thị là (left( C right)). Gọi điểm (I) là giao của hai đường tiệm cận của (left( C right)). (M) là một điểm bất kì trên (left( C right)) và tiếp tuyến của (left( C right)) tại (M) cắt hai tiệm cận tại (A,B). Biết chu vi tam giác (IAB) có giá trị nhỏ nhất bằng (a + sqrt b ) với (a,;b in mathbb{N}). Hỏi mệnh đề nào sau đây đúng? – Sách Toán

Cho hàm số (y = frac{{2x – 1}}{{x – 1}}) có đồ thị là (left( C right)). Gọi điểm (I) là giao của hai đường tiệm cận của (left( C right)). (M) là một điểm bất kì trên (left( C right)) và tiếp tuyến của (left( C right)) tại (M) cắt hai tiệm cận tại (A,B). Biết chu vi tam giác (IAB) có giá trị nhỏ nhất bằng (a + sqrt b ) với (a,;b in mathbb{N}). Hỏi mệnh đề nào sau đây đúng? – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ