Cho hàm số (y = {x^4} – (m + 1){x^2} + 4m) có đồ thị (left( {{C_m}} right)). Tìm tham số (m) để (left( {{C_m}} right)) tiếp xúc với đường thẳng (left( d right):y = 3) tại hai điểm phân biệt – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ