Cho hàm số (y = f(x)) có đạo hàm (f'(x) = a{x^3} + b{x^2} + cx + d,,(a,b,c,d) là các số thực). Hàm số (y = {f^prime }(x)) có đồ thị như hình vẽ bên và (f(1) = 0). Hàm số (g(x) = f(1 – 2x).f(2 – x)) đồng biến trên khoảng nào dưới đây? – Sách Toán

Cho hàm số (y = f(x)) có đạo hàm (f'(x) = a{x^3} + b{x^2} + cx + d,,(a,b,c,d) là các số thực). Hàm số (y = {f^prime }(x)) có đồ thị như hình vẽ bên và (f(1) = 0). Hàm số (g(x) = f(1 – 2x).f(2 – x)) đồng biến trên khoảng nào dưới đây? – Sách Toán – Học toán

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ