Cho hàm số (y = {x^3} + left( {2 – m} right){x^2} + 4m,)có đồ thị (left( C right)). Có tất cả bao nhiêu giá trị của tham số (m) để đồ thị (left( C right)) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt (Aleft( { – 2;0} right),B,C) sao cho (A{B^2} + A{C^2} = 12?) – Sách Toán

Cho hàm số (y = {x^3} + left( {2 – m} right){x^2} + 4m,)có đồ thị (left( C right)). Có tất cả bao nhiêu giá trị của tham số (m) để đồ thị (left( C right)) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt (Aleft( { – 2;0} right),B,C) sao cho (A{B^2} + A{C^2} = 12?) – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ