Cho hình chóp(S.ABC)có đáy(ABC)là tam giác vuông cân tại(C). Gọi(H)là trung điểm(AB). Biết rằng(SH)vuông góc với mặt phẳng(left( {ABC} right))và(AB = SH = a). Gọi(alpha )là số đo góc tạo bởi hai mặt phẳng(left( {SBC} right))và(left( {SAC} right)). Khẳng định nào sau đây là đúng? – Sách ToánCho hình chóp(S.ABC)có đáy(ABC)là tam giác vuông cân tại(C). Gọi(H)là trung điểm(AB). Biết rằng(SH)vuông góc với mặt phẳng(left( {ABC} right))và(AB = SH = a). Gọi(alpha )là số đo góc tạo bởi hai mặt phẳng(left( {SBC} right))và(left( {SAC} right)). Khẳng định nào sau đây là đúng? – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ