Cho hình chóp(S.ABCD)có đáy(ABCD)là hình thang vuông tại(A)và(B), (AB = BC = a),(Delta ABO).(SA)vuông góc với mặt phẳng(left( {ABCD} right)), đường thẳng(SC)tạo với mặt phẳng(left( {SAB} right))một góc ({30^0}). Khoảng cách từ(A)đến mặt phẳng(left( {SCD} right))bằng – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ