Có bao nhiêu giá trị của tham số (m in left( { – 20;20} right)) để hàm số (y = left| {{x^3} – 3left( {m + 2} right){x^2} + 3mleft( {m + 4} right)x} right|) đồng biến trên khoảng (left( {0;2} right))? – Sách Toán

Có bao nhiêu giá trị của tham số (m in left( { – 20;20} right)) để hàm số (y = left| {{x^3} – 3left( {m + 2} right){x^2} + 3mleft( {m + 4} right)x} right|) đồng biến trên khoảng (left( {0;2} right))? – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ