Đốt cháy một lượng hỗn hợp X gồm etan và propan ta thu được CO2 và hơi H2O theo tỉ lệ thể tích 11 : 15.


 • Câu hỏi:

  Đốt cháy một lượng hỗn hợp X gồm etan và propan ta thu được CO2 và hơi H2O theo tỉ lệ thể tích 11 : 15. Thành phần % theo thể tích của etan trong X là:

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: C

  (left{begin{matrix} C_{2}H_{6} (x) \ C_{3}H_{8} (y) end{matrix}right. Rightarrow left{begin{matrix} 2CO_{2} + 3H_{2}O \ 3CO_{2} + 4H_{2}O end{matrix}right.)
  (left{begin{matrix} x + y = 1 \ \ dfrac{2x+3y}{3x+4y} = dfrac{11}{15} end{matrix}right. Rightarrow left{begin{matrix} x = 0,25 \ y = 0,75 end{matrix}right.)

  (Rightarrow %V_{C_{2}H_{6}} = 25 %) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ