Hai con lắc có cùng biên độ, có chu kì T1 và T2 = 4T1. Tại thời điểm ban đầu chúng đi qua VTCB theo cùng một chiều. Khoảng thời gian ngắn nhất hai con lắc ngược pha nhau là:


 • Câu hỏi:

  Hai con lắc có cùng biên độ, có chu kì T1 và T2 = 4T1. Tại thời điểm ban đầu chúng đi qua VTCB theo cùng một chiều. Khoảng thời gian ngắn nhất hai con lắc ngược pha nhau là:

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có thời gian ngắn nhất để 2 con lắc ngược pha nhau bằng 1/2 chu kì trùng phùng

  Ta có chu kì dao động trùng phùng:

  ( {rm{Delta }}tau = frac{{{T_1}{T_2}}}{{left| {{T_1} – {T_2}} right|}} = frac{{{T_1}.4{T_1}}}{{left| {3{T_1}} right|}} = frac{4}{3}{T_1} = frac{{{T_2}}}{3})

  => Thời gian ngắn nhất để 2 con lắc ngược pha nhau bằng:

  ( frac{{{rm{Delta }}tau }}{2} = frac{{frac{{{T_2}}}{3}}}{2} = frac{{{T_2}}}{6})

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ