Học Bài Em làm được những gì? trang 144 SGK Chân trời sáng tạo – Sách Toán


Lý thuyết và bài tập minh hoạ Học Bài Em làm được những gì? trang 144 SGK Chân trời sáng tạo

============
Chuyên mục: Học toán lớp 1 – Sách Chân trời
=============

Câu 1: Viết các số

Từ 48 đến 54:…………………………………………………….

Hướng dẫn giải

Từ 48 đến 54: 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54.

Câu 2: Viết (theo mẫu):

35 = 30 + 5;     27 = … + ….

45 = ….+ ….     47 = ….+….

95 = ….+ ….     87 = ….+….

Hướng dẫn giải

35 = 30 + 5;     27 = 20 + 7

45 = 40 + 5     47 = 40 + 7

95 = 90 + 5     87 = 80 + 7

Câu 3: Tính nhẩm

a) 60 + 20 =         80 – 20 =           40 + 50 =    

b) 62 + 3 =           85 – 1 =             84 + 1 =       

Hướng dẫn giải

a) 60 + 20 = 80       80 – 20 = 60         40 + 50 = 90   

b) 62 + 3 = 65         85 – 1 = 84           84 + 1 = 85    

======
Thuộc Chương 5: Các số đến 100Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ