Học Bài Tờ lịch của em SGK Chân trời sáng tạo – Sách Toán


Lý thuyết và bài tập minh hoạ Học Bài Tờ lịch của em SGK Chân trời sáng tạo

============
Chuyên mục: Học toán lớp 1 – Sách Chân trời
=============

Câu 1: Đọc thứ, ngày, tháng trên tờ lịch sau:

Hướng dẫn giải

Thứ hai, ngày 2, tháng 11

Câu 2: Đọc tờ lịch và hoàn thành câu bên dưới.

Hôm nay là thứ ……..ngày………tháng……….

Hướng dẫn giải

Hôm nay là thứ tư ngày 3 tháng 2

======
Thuộc Chương 5: Các số đến 100Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ